Studie “Laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen”

22-06-2021 1876 keer bekeken

APPM concludeert dat er met het huidige beleid waarschijnlijk minder snelladers op verzorgingsplaatsen zullen worden gerealiseerd dan er nodig zullen zijn in 2030.

Met name het realiseren van toekomstbestendige netcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde bij verdere uitrol.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft een consortium van APPM, Qirion en Pels Rijcken, de afgelopen 6 maanden onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden voor de uitrol van laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen.

Resultaten

In deze studie is de inschatting gemaakt dat met het huidige beleid, de realisatie van circa 1900 snelladers in 2030 op verzorgingsplaatsen (VZP’s) realistisch haalbaar is. Dit is minder dan de benodigde 2900 snelladers volgens een eerdere TNO studie uit 2019. Eind 2020 waren er circa 400 snelladers op ruim 100 van de circa 250 VZP’s aanwezig. Naar verwachting stijgt dit aantal naar circa 850 snelladers op zo’n 150 VZP’s in de komende 2 jaar. Voor de resterende 40% VZP’s zijn de diverse obstakels in beeld gebracht.

Belangrijkste knelpunten voor het realiseren van een voldoende aantal snelladers en landelijke dekking op alle verzorgingsplaatsen zijn: oplossingen voor de beperkte fysieke ruimte op de VZP’s en uitbreiding van de beperkte e-netcapaciteit. Daarnaast zal duidelijkheid over de toekomstige marktordening de bereidheid van marktpartijen om te investeren vergroten.

Oplossingsrichtingen

Het proactief realiseren van voldoende netcapaciteit met een ‘stopcontact op land’ is een interessante mogelijkheid voor verzorgingsplaatsen met meerdere aanbieders en grotere vermogens. Zeker gezien de verdere groei na 2030 bij zowel personen- en vrachtvervoer. Slim omgaan met de fysieke ruimte op een verzorgingsplaats kan door bijvoorbeeld parkeren en laden te combineren.

De mede uit dit onderzoek voortvloeiende beleidskeuzes zullen pas gemaakt worden in het traject voor nieuw voorzieningenbeleid (“Verzorgingsplaats van de Toekomst”).

Achtergrond

In de Europese richtlijn voor alternatieve brandstoffen infrastructuur (AFID), moeten lidstaten een plan hebben voor de uitrol van onder andere laadinfrastructuur. In de herziening in 2021, komen er naar verwachting ook bindende doelstellingen. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt gekeken naar alle benodigde laadinfra voor Nederland. Snelladers op VZP’s zijn hier een onderdeel van. In 2019 heeft TNO in opdracht van IenW, de benodigde tank- en laad infrastructuur voor 2030 langs het hoofdwegennet in kaart gebracht op basis van de ambities uit het klimaatakkoord. Begin 2020 heeft Qirion in opdracht van RWS gekeken naar de combinatie van opwek en afname voor 3 VZP’s. Deze studie is een vervolg hierop.

Cookie-instellingen